اثبات خداوند و خشونت طلبی!
58 بازدید
محل نشر: مجله چشم انداز ایران شماره 27 (مهر 1383)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
لطف الله میثمی در مجله چشم انداز ایران (شماره 27، مهر 1383) مطلبی نوشته بود با عنوان قران و علم آفرینی و در آن مدعی شده بود که خدا اثبات پذیر نیست و هر کس بخواهد خدا را اثبات کند در واقع ذهنیت خودش را اثبات کرده و بعد هم نتیجه گرفته بود که این کار به خشونت گرایی منجر می شود. جوابش را در نوشته ای با عنوان اثبات خداوند و خشونت طلبی! دادم و در مجله هم چاپ کرد و البته جوابی هم داد.